1. Danh sách cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong nhà trường 2. Tổng hợp + Tổng số cán bộ, giáo viên, CNV trong nhà trường: 72 + Tổng số giáo viên trong nhà trường: 55 Trong đó: Tốt nghiệp Đại học: 13 giáo viên. Chiếm 23,6% Tốt nghiệp Cao Đẳng: 6 giáo viên. Chiếm 10,9% Tốt nghiệp TCCN: 36 giáo viên. Chiếm 65,5%...